Правила за поверителност

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА „КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД
 

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и като взехме предвид стремежа на „КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД да изпълнява стриктно всички свои задължения, произтичащи от приложимата национална и европейска нормативна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни, бихме искали да Ви уведомим за следното:

„КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД, издател на PREMIUM Lifestyle, е дружество, регистрирано съгласно изискванията на Търговския закон и вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 131163060, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Триадица, пл. „Македония“  № 1, ет. 12. Може да се свържете с нас по следния начин:

 • адрес за кореспонденция: гр. София 1000, пл. „Македония“  № 1, ет. 12, лице за контакт: Виктор Папазов
 • телефон: +359 2 980 98 63 и +359 886 180 005
 • e-mail: pl@premium.bg 

При осъществяване на дейността си и във връзка с предоставяните услуги, „КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД събира и обработва лични данни на следните субекти на данни:

1.         Служители (настоящи и бивши);

2.         Кандидати за работа;

3.         Клиенти и Контрагенти – физически лица и/ или физически лица - служители и представители на юридически лица;

С настоящите Правила за поверителност бихме искали да Ви информираме за личните данни обработвани от нас, за какви цели ги обработваме и какви са Вашите права.

1.1.      Правила за поверителност относно Служителите

„КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД обработва личните данни на служителите си (настоящи и бивши) в качеството си на работодател и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на служители, които обработваме са имена, ЕГН/ дата на раждане, адрес, паспортни данни, пол, данни за физиологична идентичност и такива, които се отнасят до здравето, образование, професионални квалификации и трудова дейност, семейно положение и родствени връзки, данни за банкова сметка, както и данни за контакт (телефон, имейл адрес).

Личните данни за здравния статус са чувствителни данни, които обработваме само и единствено в предвидените от закона случаи, когато обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът е предоставил изричното си съгласие, както и когато обработването е необходимо за целите на изпълнение на задължения и/или упражняване на права на „КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД по силата на трудовото и/или осигурителното право и за целите на превантивната и/или трудовата медицина.

В случай, че не ни предоставите изискуемата информация, включително необходимите лични данни, между Вас и „КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД няма да може да бъде сключен трудов договор, респ. „КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД ще бъде в невъзможност да изпълни законовите и договорните си задължения, произтичащи от качеството му на работодател.

В качеството Ви на служител на „КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 • За сключване и/ или изпълнение на сключен трудов договор;
 • За да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
 • За целите на легитимните интереси на „КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД;
 • Когато сте предоставили изричното си съгласие.

„КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД няма да съхранява Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработва. При съхраняването на личните Ви данни ние се ръководим от нормативно определените периоди на съхранение, както и от количеството, естеството и чувствителността им, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

След изпълнение на целта, поради която личните Ви данни се обработват, или след отпадането на законовото задължение и/или легитимния ни интерес, ние ще изтрием или унищожим Вашите лични данни по сигурен начин.

„КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име;
 • на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • на служба по трудова медицина, на доставчици на услуги по осигуряване на информационно и техническо обслужване, на счетоводни, юридически, банкови, застрахователни, осигурителни, социални и/ или други услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните Ви данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от „КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: pl@premium.bg или в писмена форма на адрес: гр. София 1000, пл. „Македония“  № 1, ет. 12.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: pl@premium.bg или в писмена форма на адрес: гр. София 1000, пл. „Македония“  № 1, ет. 12. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на „КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД.

В случаите, в които смятате, че със своите действия „КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС”  ООД нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

1.2.      Правила за поверителност относно Кандидати за работа

„КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД обработва лични данни на кандидати за работа при провеждане на процедури по подбор на кадри и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на кандидати за работа, които обработваме са имена, дата на раждане, адрес, пол, националност, образование професионални квалификации, и трудова дейност, снимка, данни за контакт (телефон и имейл адрес) и др. данни, посочени от кандидата.

В случай, че не ни предоставите изискуемата информация, включително необходимите лични данни, „КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД няма да може да Ви включи в процедурата по подбор, за която сте заявили желанието си за участие, съответно това ще се отрази на шансовете да бъдете одобрени за позицията, за която кандидатствате.

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 • За да осъществим процедурата по подбор за позицията за работа, за която кандидатствате;
 • За да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
 • За целите на легитимните интереси на „КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД или на трета страна;
 • Когато сте предоставили изричното си съгласие.

„КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС”  ООД ще съхранява личните данни на неодобрените кандидати за работа за период не по-дълъг от 6 (шест) месеца след приключване на процедурата по подбор. Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При съхраняването на личните Ви данни ние се ръководим от нормативно определените периоди на съхранение, както и от количеството, естеството и чувствителността им, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

След изпълнение на целта, поради която личните Ви данни се обработват, или след отпадането на законовото задължение и/или легитимния ни интерес, ние ще изтрием или унищожим Вашите лични данни по сигурен начин.

„КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име;
 • на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • на трети лица, доставчици на услуги по осигуряване на информационно  и техническо обслужване и други услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните Ви данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от „КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: pl@premium.bg или в писмена форма на адрес: гр. София 1000, пл. „Македония“  № 1, ет. 12.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: pl@premium.bg или в писмена форма на адрес: гр. София 1000, пл. „Македония“  № 1, ет. 12. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на „КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД.

В случаите, в които смятате, че със своите действия „КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

1.3.      Правила за поверителност относно Клиенти и Контрагенти

„КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД обработва лични данни на клиенти и контрагенти при изпълнение на договорните си отношения с тях и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на клиенти и контрагенти – физически лица и/ или физически лица - служители и представители на юридически лица, които обработваме са: имена, ЕГН/ дата на раждане, код по БУЛСТАТ (ако е приложимо), адрес, заемана длъжност (при необходимост), банкова сметка, данни за контакт (телефон, имейл адрес) и други данни, предоставени доброволно от лицето, за което се отнасят. 

Предоставянето на тези данни от Ваша страна е доброволно и същевременно абсолютно необходимо, за да може да бъде сключен договор между Вас и „КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД или да Ви бъдат предоставени нашите услуги. В тази връзка Ви уведомяваме и за това, че изпълнението на договора от наша страна е възможно единствено, ако разполагаме с предоставените от Ваша страна лични данни. В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Ви уведомяваме, че „КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД няма да има възможност да сключи договор с Вас или да Ви предостави изисканите услуги.

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 • за сключване и/ или изпълнение на сключен договор;
 • за да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
 • за целите на легитимните интереси на „КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД или на трета страна;
 • когато сте предоставили изричното си съгласие (напр. за обработване на данните Ви за маркетингови цели).

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани от „КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД в рамките на действието на сключения с Вас договор или до оттегляне на Вашето съгласие за обработване. След прекратяване  на договора или при оттегляне на съгласието за обработване, личните Ви данни ще бъдат изтрити или унищожени по сигурен начин, освен в случаите, когато е налице легитимен интерес и/ или нормативно основание, което задължава „КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД да продължи тяхното съхраняване и/ или обработване.

„КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име;
 • на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • на трети лица, доставчици на услуги по осигуряване на информационно и техническо обслужване, на счетоводни, юридически, банкови, куриерски и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните Ви данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от „КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: pl@premium.bg или в писмена форма на адрес: гр. София 1000, пл. „Македония“  № 1, ет. 12.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: pl@premium.bg или в писмена форма на адрес: гр. София 1000, пл. „Македония“  № 1, ет. 12. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на „КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД.

В случаите, в които смятате, че със своите действия „КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

2.         Промени в Правилата за поверителност

Настоящите Правила за поверителност на „КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС” ООД, в сила от 25.05.2018 г., могат да бъдат променяни периодично, за което ще бъдете уведомявани чрез имейл или по друг подходящ начин.